Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) worden de hierna volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf Producten afneemt van Quooker via de Webshop;
CO₂-cilinders: een Quooker CUBE-cilinder waarin CO₂ is opgeslagen;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Quooker en de Consument voor de aanschaf en levering van de Producten;
Producten: alle op de Website en in de Webshop te bestellen en door Quooker te leveren producten, inclusief, maar niet beperkt tot producten en/of onderdelen voor het Quooker-systeem of de Quooker CUBE, waaronder CO₂-cilinders;
Quooker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quooker Nederland B.V. statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2984 AJ) Ridderkerk aan de Staalstraat 1, KvK nummer 67757308;
Website: de website van Quooker, te raadplegen via https://www.quooker.nl en alle bijbehorende subdomeinen;
Webshop: de webwinkel van Quooker, te bereiken via de Website.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden, die voor en/of tijdens het plaatsen van een bestelling in de Webshop worden getoond en door de Consument zijn aanvaard, zijn van toepassing op elk aanbod van Quooker middels haar Webshop en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Quooker en de Consument, tenzij en voor zover van (bepalingen uit) deze Algemene Voorwaarden door voornoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Via de Webshop kunnen slechts bestellingen geplaatst worden voor leveringen in Nederland.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en volledig van toepassing.
2.4 Indien en voor zover u door Quooker aangemerkt bent als een ‘zakelijke klant’, dan zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden tevens op u van toepassing, met dien verstande dat, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, additionele en/of afwijkende afspraken gemaakt kunnen worden. Indien u als zakelijke klant afspraken heeft gemaakt met Quooker die afwijkende zijn ten opzichte van de onderstaande Algemene Voorwaarden, dan hebben deze afwijkende afspraken voorrang.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Consument het aanbod van Quooker zoals getoond in haar Webshop aanvaardt door middel van het plaatsen van een bestelling via de Webshop, behoudens artikel 3.2.
3.2 Quooker heeft het recht, op basis van feitelijke omstandigheden en objectieve goede gronden, om een bestelling van de Consument te weigeren of aan de uitvoering additionele of afwijkende voorwaarden te verbinden.
3.3 Nadat de Consument het aanbod van Quooker heeft aanvaard en de betaling succesvol is verricht op de in de Webshop bepaalde wijze, ontvangt de Consument per e-mail een ontvangstbevestiging van Quooker.

Artikel 4 - Herroepingsrecht, bedenktijd en retourneren

4.1 De Consument heeft een Herroepingsrecht, inhoudende dat de Consument een bedenktijd heeft van 14 dagen. Binnen 14 dagen na ontvangst van het Product kan de Consument zonder opgave van redenen de Overeenkomst ontbinden en daarmee afzien van de koop.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Producten, inhoudende dat de Consument de originele verpakking waar de Producten in verpakt zijn slechts zal openen en/of uitpakken in die mate die nodig is om de aard en de kenmerken van de Producten vast te stellen. Dit betekent dat de Producten niet mogen worden aangesloten op de Quooker CUBE en dat de (plastic) verzegeling van de CO₂-cilinders en de Quooker CUBE filter niet verbroken mag worden.
4.3 Mocht de Consument zich niet houden aan de in artikel 4.2 genoemde verplichtingen, dan is er sprake van een waardevermindering van Producten, waar de Consument aansprakelijk voor is. Dit houdt in dat als de Consument besluit om de gebruikte Producten terug te sturen gedurende de bedenktijd, de Consument geen recht meer heeft op (volledige) terugbetaling van de aankoopsom.
4.4 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door gebruik van het op de Website beschikbare modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige, schriftelijke wijze aan Quooker.
4.5 De Consument stuurt de Producten in de originele verpakking zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor bedoelde melding, retour aan Quooker.
4.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
4.7 Indien de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, kan de Consument de Producten kosteloos retourneren in de oorspronkelijke verpakking.
4.8 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, vergoedt Quooker de aankoopsom van de Producten binnen 14 dagen nadat zij de geretourneerde Producten heeft ontvangen.
4.9 De terugbetaling wordt verricht met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode.

Artikel 5 - Levering

5.1 Quooker neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en leveren van bestellingen.
5.2 De op de Website genoemde levertijden zijn indicatief en geven de Consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.3 Quooker zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Bij een onredelijke late levering, zonder dat er sprake is van overmacht, heeft de Consument het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien er sprake is van overmacht, zal Quooker de aankoopsom van de bestelde Producten binnen 5 tot 10 werkdagen terugbetalen.
5.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Quooker kenbaar heeft gemaakt ten tijde van het plaatsen van de bestelling.
5.5 In geval van overmacht wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd die de overmachtsituatie voortduurt.
5.6 Indien de Consument nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, is Quooker gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 6 - Revindicatierecht Quooker

6.1 CO₂-cilinders

6.1.1 In aanvulling op de overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden, is bij de aankoop van een CO₂-cilinder dit artikel 6 van toepassing:
6.1.1.1 Quooker blijft eigenaar van de lege CO₂-cilinders en heeft aldus een revindicatierecht. Dit betekent dat Quooker het recht heeft om de lege CO₂-cilinders op te eisen en de lege CO₂-cilinders geen eigendom worden van de Consument. Indien Quooker zich beroept op haar revindicatierecht, dient de Consument de lege CO₂-cilinders terug te sturen zoals in dit artikel van deze Algemene Voorwaarden en op de Website nader staat beschreven.
6.1.1.2 Het is de Consument niet toegestaan de CO₂-cilinders te verpanden, op enige andere wijze te bezwaren of te verkopen en/of derden de macht te laten verschaffen over de CO₂-cilinders.
6.1.1.3 Indien derden beslag leggen op CO₂-cilinders die onder het retentierecht van Quooker vallen, dan dient de Consument Quooker daar direct van op de hoogte te stellen. De Consument is verplicht de beslaglegger direct in kennis te stellen van het retentierecht van Quooker.
6.1.1.4 De Consument is in de volgende gevallen verplicht om de lege CO₂-cilinders die hij/zij in bezit heeft retourneren:
a. Indien de Consument 8 CO₂-cilinders in bezit heeft per gebruikersaccount voor de Webshop. Voor zover er meerdere accounts zijn gekoppeld aan één factuuradres, geldt dat op dit factuuradres maximaal 8 CO₂-cilinders in bezit mogen zijn; of
b. Indien 2 jaar na de datum van ontvangst van de CO₂-cilinders zijn verstreken.
6.1.1.5 Indien één van de in artikel 6.1.4 onder a. en b. genoemde situaties zich voordoet, ontvangst de Consument een retourlabel voor het retourneren van de lege CO₂-cilinders. De Consument dient de lege CO₂-cilinders per 4 stuks te retourneren binnen 14 dagen nadat zij het retourlabel heeft ontvangen. De lege CO₂-cilinders kunnen geheel kosteloos worden geretourneerd via PostNL.
6.1.1.6 Indien de Consument de lege CO₂-cilinders niet binnen de in artikel 6.1.5 van deze Algemene Voorwaarden genoemde termijn retourneert, of indien de CO₂-cilinders niet per 4 stuks of in beschadigde of onbruikbare vorm worden geretourneerd, dan wordt een bedrag van EUR 10,- per CO₂-cilinder in rekening gebracht aan de Consument. Daarnaast zal een bedrag van EUR 2,- aan administratiekosten in rekening gebracht worden.
6.1.1.7 Quooker garandeert dat de door haar te leveren CO₂-cilinders voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie is beperkt tot 2 jaar na de datum van aankoop. Na het verstrijken van deze termijn kan Quooker niet meer de kwaliteit garanderen.
6.1.1.8 Mochten er problemen zijn met de Producten, dan zal Quooker vaststellen of sprake is van een gebrek aan het Product, aan het Quooker-systeem of aan de Quooker CUBE. Indien sprake is van een gebrek aan de CO₂-cilinders, dan zal Quooker de CO₂-cilinders kosteloos vervangen, mits zij door de Consument binnen de in artikel 6.1.9 van deze Algemene Voorwaarden genoemde termijn na constatering van de tekortkoming op de hoogte is gebracht.
6.1.1.9 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of de geleverde CO₂-cilinders moeten binnen 2 maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Quooker. Klachten mogen niet later worden ingediend dan op de uiterste dag van de houdbaarheidsdatum van de betreffende CO₂-cilinder, zoals deze op de betreffende cilinder staat vermeld. Indien niet tijdig wordt geklaagd, dan is Quooker niet gehouden de CO₂-cilinders te vervangen of over te gaan tot enige andere vorm van compensatie.
6.1.1.10 Na de houdbaarheidsdatum van de CO₂-cilinder kan de Consument geen aanspraak meer maken op garantie.

6.2 Swap-reservoir

6.2.1 In aanvulling op de overige artikelen in deze Algemene Voorwaarden, is bij de aankoop van een Swap reservoir dit artikel 6 van toepassing:
6.2.1.1 Quooker blijft eigenaar van het Swap-reservoir todat het oude gebruikte reservoir door Quooker in ontvangt is genomen. Dit betekent dat Quooker het recht heeft om het Swap-reservoir op te eisen en het Swap-reservoir geen eigendom worden van de Consument totdat het oude gebruikte reservoir door Quooker in ontvangst is genomen. Indien Quooker zich beroept op haar revindicatierecht, dient de Consument het Swap-reservoir zoals in dit artikel van deze Algemene Voorwaarden en op de Website nader staat beschreven.
6.2.1.2 Het is de Consument niet toegestaan een Swap-reservoir te verpanden, op enige andere wijze te bezwaren of te verkopen en/of derden de macht te laten verschaffen over het Swap-reservoir.
6.2.1.3 Indien derden beslag leggen op het Swap-reservoir die onder het retentierecht van Quooker vallen, dan dient de Consument Quooker daar direct van op de hoogte te stellen. De Consument is verplicht de beslaglegger direct in kennis te stellen van het retentierecht van Quooker.
6.2.1.4 De Consument is in de volgende gevallen verplicht om het oude gebruikte revoir die hij/zij in bezit heeft retourneren:
a. Indien de Consument een Swap-reservoir in bezit heeft per gebruikersaccount voor de Webshop. Voor zover er meerdere accounts zijn gekoppeld aan één factuuradres, geldt dat op dit factuuradres maximaal 1 Swap-reservoir in bezig mag zijn; of
b. Indien 2 jaar na de datum van ontvangst van het Swap-reservoir zijn verstreken.
6.2.1.5 Indien één van de in artikel 6.1.4 onder a. en b. genoemde situaties zich voordoet, ontvangst de Consument een retourlabel voor het retourneren van het oude gebruikte reservoir. De Consument dient het oude gebruikte reservoir te retourneren binnen 14 dagen nadat zij het retourlabel heeft ontvangen. Het oude gebruikte reservoir kan geheel kosteloos worden geretourneerd via PostNL.
6.2.1.6 Indien de Consument het oude gebruikte reservoir niet binnen de in artikel 6.1.5 van deze Algemene Voorwaarden genoemde termijn retourneert, dan wordt het resterende bedrag van een orgineel nieuw reservoir in rekening gebracht aan de Consument. 
6.2.1.7 Quooker garandeert dat de door haar te leveren Swap-reservoir voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie is beperkt tot 2 jaar na de datum van aankoop. Na het verstrijken van deze termijn kan Quooker niet meer de kwaliteit garanderen.
6.2.1.8 Mochten er problemen zijn met de Producten, dan zal Quooker vaststellen of sprake is van een gebrek aan het Product, aan het Quooker-systeem of aan de Quooker CUBE. Indien sprake is van een gebrek aan het Swap-reservoir, dan zal Quooker het Swap-reservoir kosteloos vervangen, mits zij door de Consument binnen de in artikel 6.1.9 van deze Algemene Voorwaarden genoemde termijn na constatering van de tekortkoming op de hoogte is gebracht.
6.2.1.9 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of de geleverde Swap-resevoir moeten binnen 2 maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Quooker. Indien niet tijdig wordt geklaagd, dan is Quooker niet gehouden het Swap-reservoir te vervangen of over te gaan tot enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7 - Betaling

7.1 De prijzen zoals genoemd in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en transactiekosten. De overeengekomen prijs geldt slechts voor de geplaatste bestelling. Quooker heeft het recht om de in de Webshop vermelde prijzen voor de Producten te wijzigen. Dit betekent dat voor eventuele toekomstige bestellingen een andere prijs kan gelden.
7.2 Betaling van bestellingen in de Webshop dienen te worden voldaan middels de aldaar aangegeven betalingsmethode.
7.3 De Consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens, dan wel adres- en contactgegevens, direct aan Quooker te melden.
7.4 In geval Quooker enig bedrag verschuldigd is aan de Consument is zij gerechtigd dit bedrag te verrekenen met openstaande bedragen die zij van de Consument dient te ontvangen.

Artikel 8 - Garantie

8.1 Quooker garandeert dat de door haar te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie is beperkt tot 2 jaar na de datum van aankoop. Na het verstrijken van deze termijn kan Quooker niet meer de kwaliteit garanderen.
8.2 Mochten er problemen zijn met de Producten, dan zal Quooker vaststellen of sprake is van een gebrek aan het Product, aan het Quooker-systeem of aan de Quooker CUBE. Indien sprake is van een gebrek aan het Product dan zal Quooker het Product kosteloos vervangen, mits zij door de Consument binnen de in artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde termijn na constatering van de tekortkoming op de hoogte is gebracht.
8.3 De onder garantie uit te voeren werkzaamheden zullen uitsluitend tijdens normale werkuren worden verricht.
8.4 Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn defecten die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, onachtzaamheid, ongeval en/of normale slijtage. Onder “verkeerd gebruik” wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ongeoorloofd gebruik van de Producten en/of het niet juist navolgen van installatie- en vervangingsinstructies. De gebruiksvoorwaarden en- instructies zijn te vinden in deze Algemene Voorwaarden en/of op de Producten en/of de verpakking daarvan en/of op de Website en/of de Webshop. In voornoemde gevallen vervallen alle uit dit artikel voortvloeiende rechten voor de Consument.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 De Producten dienen te allen tijde in overeenstemming met de daarbij behorende gebruiksaanwijzing geïnstalleerd, aangesloten en/of in gebruik te worden genomen. De installatie, aansluiting en/of ingebruikname van de Producten is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
9.2 Indien de Producten voor andere doeleinden, na de houdbaarheidstermijn, of in strijd met deze Algemene Voorwaarden en/of gebruiksaanwijzingen worden geïnstalleerd, aangesloten en/of in gebruik worden genomen, is Quooker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
9.3 Direct na ontvangst zal de Consument controleren of de Producten zichtbare gebreken en/of beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, zal de Consument de betreffende Producten niet gebruiken en contact opnemen met Quooker om de betreffende Producten te ruilen.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Quooker is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van omstandigheden die niet aan haar schuld te wijten zijn en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
10.2 Indien een der partijen zich in een overmachtssituatie bevindt en zich daarop beroept, is elke partij, mits deze situatie op dat tijdstip nog voortduurt en beëindiging daarvan niet is te voorzien, na het intreden van deze situatie gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 11 - Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of de geleverde Producten moeten binnen 2 maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Quooker.
11.2 Bij Quooker binnen de in artikel 6.1.9 en 11.1 genoemde termijn ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Quooker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.3 De Consument dient Quooker in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12 - Klantgegevens

12.1 Quooker verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de persoonsgegevens die de Consument aan haar verstrekt. Indien de Consument meer informatie wenst over de verwerking van persoonsgegevens, dan kan hij/zij Quooker’s privacy policy raadplegen via: https://www.quooker.nl/privacy-policy
12.2 De Consument is verplicht haar klant- en (eventuele) betaalgegevens zoals opgeslagen in het gebruikersaccount voor de Webshop up-to-date te houden.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Quooker en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen Quooker en de Consument worden beslecht door de Rechtbank van de woonplaats van de gedaagde.

Artikel 14 - Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Quooker is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De Algemene Voorwaarden zoals op de Website en in de Webshop staan opgenomen, betreffen de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden. De Consument kan deze Algemene Voorwaarden via de Website en de Webshop inzien, downloaden en printen.