Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Quooker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quooker International B.V.,
statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (2984 AJ) Ridderkerk aan de Staalstraat 1,
KvK nummer 24166911;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf CO₂- cilinders voor de Quooker CUBE afneemt van Quooker;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Quooker en de Consument;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de
Overeenkomst;
Website : de website van Quooker, te raadplegen via https://www.quooker.nl/ en alle bijbehorende
subdomeinen;
Webshop: de webwinkel van Quooker, te bereiken via de Website;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden, die voor en/of tijdens het plaatsen van een bestelling op de Website worden getoond en aanvaard, zijn van toepassing op elk aanbod van Quooker middels haar Webshop en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Quooker en de Consument, tenzij en voor zover van (bepalingen uit) deze voorwaarden door voornoemde partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Via de Webshop kunnen slechts bestellingen geplaatst worden voor leveringen in Nederland.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Quooker vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Consument het aanbod van Quooker zoals getoond in haar Webshop aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De aanvaarding vindt plaats door het plaatsen van een bestelling via de Webshop.
3.2 Quooker kan zich er binnen de wettelijke kaders van vergewissen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan of zal kunnen voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Quooker daar op grond van dit onderzoek goede gronden voor heeft, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.3 Nadat de Consument het aanbod van Quooker heeft aanvaard en de betaling succesvol is verricht op de in de Webshop bepaalde wijze, ontvangt de Consument onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging van Quooker.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1 De Consument kan de Overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden en daarmee afzien van de koop.
4.2 De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de bestelde CO₂- cilinders heeft ontvangen.

Artikel 5 - Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

5.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de CO₂- cilinders en de verpakking. Hij zal de doos met CO₂- cilinders slechts openen en/of uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van de CO₂- cilinders vast te stellen. Dit betekent dat de CO₂-cilinders niet mogen worden aangesloten op de Quooker CUBE en dat de (plastic) verzegeling niet verbroken mag worden.
5.2 Mocht de Consument zich hier niet aan houden en is hierdoor sprake van een waardevermindering van de CO₂- cilinders, dan is de Consument hiervoor aansprakelijk. Dit betekent dat de Consument geen recht heeft op (volledige) terugbetaling van de aankoopsom.

Artikel 6 - Uitoefening Herroepingsrecht

6.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door gebruik van het op de Website beschikbare modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige, schriftelijke wijze aan Quooker.
6.2 De Consument stuurt de CO₂-cilinders zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor bedoelde melding, retour aan Quooker.
6.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
6.4 De Consument draagt de kosten van het terugzenden van de doos met CO₂-cilinders in geval van de uitoefening van het Herroepingsrecht.

Artikel 7 - Verplichtingen Quooker bij herroeping

7.1 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, vergoedt Quooker de aankoopsom van de CO₂-cilinders binnen veertien dagen nadat zij de geretourneerde CO₂-cilinders heeft ontvangen.
7.2 De terugbetaling wordt verricht met hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode.

Artikel 8 - Levering

8.1 Quooker neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en leveren van bestellingen.
8.2 De op de Website genoemde levertijden zijn indicatief en geven de Consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.3 Quooker zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Bij onredelijk late levering zonder dat er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, heeft de Consument het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Quooker zal de aankoopsom van de bestelde CO₂-cilinders dan terugbetalen.
8.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Quooker kenbaar heeft gemaakt ten tijde van het plaatsen van de bestelling.
8.5 In geval van overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd die de overmachtsituatie voortduurt.
8.6 Indien de Consument nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, is Quooker gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1 Quooker behoudt zich het eigendom van alle door haar geleverde en te leveren CO₂-cilinders voor. De Consument wordt dus geen eigenaar van de CO₂-cilinders. Dit brengt onder andere mee dat de Consument de CO₂-cilinders zal moeten terugsturen zoals in artikel 10 van deze voorwaarden en (nader) op de Website staat beschreven.
9.2 Het is de Consument niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud van Quooker vallende CO₂-cilinders te verpanden, op enige andere wijze te bezwaren of te verkopen en/of anderszins aan derden te verstrekken.
9.3 Indien derden beslag leggen op CO₂-cilinders die onder het eigendomsvoorbehoud van Quooker vallen, dan dient de Consument Quooker daar direct van op de hoogte te stellen. De Consument is verplicht de beslaglegger direct in kennis te stellen van het eigendomsvoorbehoud van Quooker.
9.4 De Consument verplicht zich om de onder het eigendomsvoorbehoud van Quooker vallende zaken te allen tijde voldoende individualiseerbaar op te slaan.
9.5 Het eigendomsvoorbehoud vervalt slechts indien de Consument de door Quooker ontvangen factuur voor niet-geretourneerde CO₂-cilinders heeft betaald zoals genoemd in 10.5 van deze voorwaarden – en dan slechts voor die betreffende CO₂-cilinder(s) die niet zijn geretourneerd.

Artikel 10 - Retour cilinders

10.1 De Consument mag maximaal acht CO₂-cilinders op voorraad hebben per gebruikersaccount voor de Webshop. Voor zover er meerdere accounts zijn gekoppeld aan één factuuradres, geldt dat op dit factuuradres maximaal 8 cilinders op voorraad mogen zijn. Bij de daaropvolgende bestelling(en) ontstaat een retourneringsverplichting aan Quooker.
10.2 Indien de Consument de toegestane voorraad van maximaal acht CO₂-cilinders heeft bereikt, ontvangt de Consument bij de daaropvolgende bestelling een retourlabel voor het retourneren van de gebruikte CO₂-cilinders.
10.3 Ook indien de toegestane maximumhoeveelheid van acht CO₂-cilinders nog niet is bereikt, kunnen gebruikte CO₂-cilinders aan Quooker worden geretourneerd. De Consument kan tijdens het bestelproces op de Website aangeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken. Quooker stuurt dan een retourlabel mee met de bestelling. De gebruikte CO₂-cilinders dienen per vier stuks te worden geretourneerd. Voor het retourneren kan de Consument gebruik maken van de doos waarin de Consument de CO₂-cilinders heeft ontvangen van Quooker. De CO₂-cilinders kunnen geheel kosteloos worden geretourneerd via PostNL.
10.4 De Consument is verplicht de gebruikte CO₂-cilinders binnen zestig dagen na de datum van verzending van het retourlabel aan Quooker te retourneren.
10.5 Indien de Consument de CO₂-cilinders niet binnen de in 10.4 van deze voorwaarden genoemde termijn retourneert, of indien de CO₂-cilinders niet per vier stuks of in beschadigde of onbruikbare vorm worden geretourneerd, dan wordt een bedrag van EUR 40,00 in rekening gebracht aan de Consument. Daarnaast zal een bedrag van EUR 2,00 aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

Artikel 11 - Betaling

11.1 De prijzen zoals genoemd in de Webshop zijn inclusief BTW. De overeengekomen prijs geldt slechts voor de geplaatste bestelling. Quooker heeft het recht om de op de Website vermelde prijzen voor de CO₂-cilinders te wijzigen. Dit betekent dat voor eventuele toekomstige bestellingen een andere prijs kan gelden.
11.2 Betaling van bestellingen in de Webshop dienen te worden voldaan middels de aldaar aangegeven betalingsmethode. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Quooker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn of een andere wijze van betaling is opgenomen.
11.3 De Consument is verplicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Quooker te melden.
11.4 Facturering van meerprijzen is mogelijk conform artikel 10.5 van deze voorwaarden.
11.5 Bezwaren tegen de hoogte van facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk door de Consument aan Quooker kenbaar te worden gemaakt. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn komen de Consument ter zake geen rechten meer toe. Tijdig kenbaar gemaakte bezwaren geven de Consument niet het recht haar betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook op te schorten.
11.6 Indien de Consument een factuur niet binnen de in lid 2 genoemde betaaltermijn van veertien dagen betaalt, worden buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht conform de staffel voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
11.7 In geval Quooker enig bedrag verschuldigd is aan de Consument is zij gerechtigd dit bedrag te verrekenen met openstaande bedragen die zij van de Consument dient te ontvangen.

Artikel 12 - Garantie

12.1 Quooker garandeert dat de door haar te leveren CO₂-cilinders voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Deze garantie is beperkt tot de duur van de houdbaarheidsdatum, die op de cilinder(s) staat vermeld.
12.2 Mochten er problemen zijn met de CO₂-cilinders, dan zal Quooker vaststellen of sprake is van een gebrek aan de cilinder of aan de Quooker CUBE. Indien sprake is van een gebrek aan de cilinders, zal Quooker de CO₂-cilinders kosteloos vervangen, mits zij door de Consument binnen de in artikel 16.1 van deze voorwaarden genoemde termijn na constatering van de tekortkoming op de hoogte is gebracht.
12.3 De onder garantie uit te voeren werkzaamheden zullen uitsluitend tijdens normale werkuren worden verricht.
12.4 Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn defecten die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, onachtzaamheid, ongeval en/of normale slijtage. Onder “verkeerd gebruik” wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ongeoorloofd gebruik van de CO₂-cilinders en/of het niet juist navolgen van installatie- en vervangingsinstructies. De gebruiksvoorwaarden en- instructies zijn te vinden in deze voorwaarden en/of op de CO₂-cilinders en/of de verpakking daarvan en/of op de Website. Na de houdbaarheidsdatum van de CO₂-cilinders kan de Consument evenmin aanspraak maken op de garantie. In voornoemde gevallen vervallen alle uit dit artikel voortvloeiende rechten voor de Consument.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1 De CO₂-cilinders mogen slechts worden besteld door Consumenten met een Quooker CUBE en slechts gebruikt worden ten behoeve van hun eigen Quooker CUBE. Indien de CO₂-cilinders voor andere doeleinden of na de houdbaarheidstermijn worden gebruikt of in strijd met het bepaalde in 13.2, is Quooker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
13.2 Direct na ontvangst zal de Consument controleren of de CO₂-cilinders zichtbare gebreken en/of beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, zal de Consument de betreffende CO₂-cilinder(s) niet gebruiken en contact opnemen met Quooker om de betreffende CO₂-cilinder(s) te ruilen.

Artikel 14 - Overmacht

14.1 Quooker is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van omstandigheden die niet aan haar schuld te wijten zijn en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Quooker geen invloed kan uitoefenen. Als zodanige oorzaken worden onder meer, doch niet uitsluitend, aangemerkt: werkstaking en uitsluiting, brand, oorlog of oorlogsgevaar, storm of waterschade, epidemie, oproer, rellen of burgeroorlog, transport- of fabricagestoringen of faillissement van haar onderleveranciers. 

Artikel 15 - Ontbinding

15.1 Indien een der partijen zich in een overmachtssituatie bevindt en zich daarop beroept is elke partij, mits deze situatie op dat tijdstip nog voortduurt en beëindiging daarvan niet is te voorzien, na verloop van zes maanden na het intreden van deze situatie gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
15.2 Indien de Consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, zonder dat sprake is van overmacht, alsmede in geval van faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of onder curatelenstelling van de Consument, mag Quooker de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst opschorten voor zover dit berust op een wettelijke grond.

Artikel 16 – Klachten

16.1    Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of de geleverde producten moeten binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Quooker. Klachten mogen niet later worden ingediend dan op de uiterste dag van de houdbaarheidsdatum van de betreffende cilinder, die op de betreffende cilinder staat vermeld. Indien niet tijdig wordt geklaagd, dan is Quooker niet gehouden de CO₂-cilinders te vervangen noch is Quooker dan gehouden tot enige andere vorm van compensatie.
16.2    Bij Quooker binnen de in artikel 16.1 genoemde termijn ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Quooker binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.3    De Consument dient Quooker in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 17 – Klantgegevens

17.1 Quooker beschermt de persoonsgegevens die Consumenten op welke wijze dan ook aan Quooker verstrekken. Verwezen zij hiervoor naar Quooker’s privacy beleid persoonlijke gegevens, welke te raadplegen is via: https://www.quooker.nl/privacy-policy 
17.2 De Consument is verplicht haar klant- en (eventuele) betaalgegevens zoals opgeslagen in het gebruikersaccount voor de Webshop up to date te houden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Quooker en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Geschillen tussen Quooker en de Consument worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank te Rotterdam, met dien verstande dat de Consument binnen een maand nadat Quooker zich op dit beding heeft beroepen ook voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kan kiezen.

Artikel 19 – Wijziging algemene voorwaarden

19.1 Quooker is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dit betekent dat voor volgende bestellingen (ook als die middels hetzelfde gebruikersaccount worden geplaatst) andere algemene voorwaarden kunnen gelden. Voor zover een wijziging betrekking heeft op reeds geplaatste/geleverde bestellingen, zijn de artikelen 19.2 en 19.3 van toepassing.
19.2 De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking aan de Consument, of op een latere datum als dit in de bekendmaking vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
19.3 Als de Consument de wijziging niet wenst te accepteren, dan kan hij deze Overeenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de dag waarop de wijziging van kracht wordt.